Proiect de acord incheiat: Guvern – Invatamant

Având în vedere:
• Necesitatea urgentării procesului de reformă a învăţământului care să permită îmbunătăţirea calităţii educaţiei în scopul satisfacerii pieţei muncii cu forţă de muncă cu înaltă calificare şi în concordanţă cu evoluţiile şi standardele europene în domeniu,
• Necesitatea perfecţionării cadrelor didactice, pentru ca învăţământul de toate gradele să funcţioneze la standarde de calitate,
• Necesitatea dezvoltării resurselor umane şi adaptarea acestora la cerinţele societăţii informaţionale, bazate pe cunoaştere, care presupune un sistem educaţional de înaltă performanţă,
• Starea actuală precară a infrastructurii din învăţământ, cu deosebire a celei din mediul rural, care nu asigură condiţii optime pentru un învăţământ de calitate,

Guvernul României

I. Se angajează să asigure în 2006 finanţarea proiectelor şi investiţiilor aferente din domeniul educaţiei asigurând resurse suplimentare de 1,1% din PIB (34.498 de miliarde ROL) la poziţia „cheltuieli de capital”, peste nivelul alocat prin proiectul de buget al anului 2006, în aşa fel încât cheltuielile pentru învăţământ să atingă 5% din PIB :

1. Programele ce urmează a fi finanţate în anul 2006, în sinteză, sunt următoarele:
– Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi facilitarea accesului la educaţie şi activităţi extraşcolare, asigurarea calităţii examenelor naţionale şi a condiţiilor pentru elevi in cadrul examenelor naţionale, finanţarea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP);
– Asigurarea calităţii în educaţia universitară şi post universitară (finanţare de bază, asigurare spaţii de învăţământ şi biblioteci din învăţământul universitar şi postuniversitar, finanţarea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS);
– Reabilitarea şcolilor şi construcţiilor şcolare, inclusiv a grupurilor igienico-sanitare din şcoli şi cămine;
– Dotarea şcolilor cu calculatoare şi software educaţional; reabilitarea, modernizarea şi dotarea laboratoarelor şcolare şi universitare;
– Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar;
– Construcţia şi reabilitarea campusurilor şcolare şi universitare;
– Manuale şcolare;
– Eficientizarea reţelei şcolare, crearea de facilităţi de transport pentru elevi în mediul rural, defavorizat;
– Asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a elevilor şi studenţilor;

2. Ministerul Finanţelor Publice se angajează să asigure resursele necesare pentru finanţare, iar Ministerul Educaţiei şi Cercetării să impulsioneze punerea în aplicare a proiectelor angajate;

3. Fondurile bugetare suplimentare vor fi destinate exclusiv pentru finanţarea proiectelor;

4. Alocarea sumelor se va efectua în concordanţă cu etapele de realizare a proiectelor;

5. Prevederile bugetare pentru învăţământ aferente anului 2006, prevăzute în capitolul “cheltuieli de capital” aferente celor 12 luni, vor putea fi cheltuite în avans, pentru finanţarea proiectelor aflate în curs de execuţie sau pentru finanţarea acţiunilor pregătitoare (studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi de execuţie etc);

6. Ministerul Finanţelor Publice va emite până la sfârşitul anului 2005 actele normative necesare îndeplinirii acestui acord;

7. Părţile semnatare sunt de acord cu constituirea unui organism mixt, compus din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Finanţelor Publice şi federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, care va monitoriza elaborarea şi implementarea proiectelor.

II. Se va acorda o majorare salarială de 8% pe anul 2006, după cum urmează: 5% la 1 ianuarie 2006, însemnând un spor mediu brut de 530.000 ROL lunar, faţă de 31 decembrie 2005 şi încă 3% de la 1 septembrie 2006, însemnând un spor mediu brut de 330.000 ROL pe lună. În acest fel, de la 1 septembrie 2006, sporul salarial mediu brut însumează 860.000 ROL pe lună, ducând la o creştere medie anuală brută de 630.000 ROL pe lună.

III. La propunerea federaţiilor sindicale din învăţământ, referitoare la solicitarea reglementării pe cale administrativă a reparaţiilor prejudiciilor salariale produse în perioada octombrie 2001 – octombrie 2004 prin calculul greşit al salariilor, Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării se angajează să stabilească o reglementare unitară care să împiedice apariţia de discriminări între salariaţii aflaţi în aceeaşi situaţie. Până la 31 ianuarie 2006, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor stabili valoarea sumelor datorate şi neplătite angajaţilor din învăţământ. Plata acestor sume va începe cu luna februarie 2006 şi va fi eşalonată pe o perioadă de maximum 35 de luni. Suma lunară medie va fi de 330.000 ROL.
Sumele aferente capitolului II din prezentul acord se regăsesc în Bugetul pe anul 2006 înaintat Parlamentului, şi nu sunt incluse în suma destinată cheltuielilor de capital de la capitolul I.

IV. Se va introduce un amendament la Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, astfel încât sumele destinate plăţii salariilor învăţământului preuniversitar, provenite din cote defalcate din TVA, să fie prezentate distinct în anexă separată la Legea Bugetului de Stat.

La data de 1 iunie 2006, va avea loc evaluarea prezentului acord.

Odată cu semnarea acestui acord, federaţiile sindicale din învăţământ se angajează să înceteze acţiunile de protest şi să reia procesul de învăţământ.