PNA ancheteaza dosarul “Sanatatea”

La nivelul Secþiei de combatere a infracþiunilor conexe infracþiunilor de corupþie (Secþia a II-a) a fost constituit un dosar penal, intitulat „SÃNÃTATEA”, având la bazã o monitorizare de peste ºase luni a modului în care reprezentanþi ai Ministerului Sãnãtãþii s-au implicat – în scopul ºi în schimbul obþinerii de foloase material necuvenite – în organizarea unor licitaþii ºi încheierea unor contracte pentru aparaturã, servicii medicale ºi sedii.

Astfel, în baza colaborãrii cu structurile specializate ale Serviciului Român de Informaþii, procurorii anticorupþie au obþinut date certe conform cãrora înalþi funcþionari din Ministerul Sãnãtãþii au pretins ºi primit substanþiale sume de bani în scopul îndeplinirii în mod defectuos sau a neîndeplinirii atribuþiilor de serviciu în legãturã cu dobândirea sediilor unor Case Judeþene de Sãnãtate ori favorizarea unor firme în câºtigarea licitaþiilor pentru aparaturã medicalã ºi servicii de profil.

Aspectele cercetate penal de procurorii anticorupþie vizeazã, de asemenea, condiþiile de platã a serviciilor medicale contractate de unii medici de familie ºi a medicamentelor furnizate bolnavilor de cãtre unele farmacii, prin punctaje nereale, în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul unor foloase materiale necuvenite.

Din actele de urmãrire penalã a rezultat cã, în mai multe judeþe, s-au organizat licitaþii pentru dobândirea unor sedii destinate Caselor de Asigurãri de Sãnãtate, fãrã respectarea normelor legale în materie ºi cu acceptarea de cãtre înalþi funcþionari din Ministerul Sãnãtãþii a unor preþuri de achiziþie supraevaluate. În acelaºi timp, oferta, licitaþia ºi adjudecarea acestor spaþii s-au fãcut, în mod vãdit, în favoarea unor persoane fizice sau juridice, bugetul statului fiind prejudiciat cu zeci de miliarde de lei.

Ulterior, au fost încheiate, nejustificat, contracte adiþionale, având drept scop majorarea preþului real.

Numai în judeþul Vrancea, achiziþionarea sediului Casei de Asigurare de Sãnãtate s-a fãcut la un preþ de aproape douã ori mai mare faþã de cel stabilit iniþial, metoda practicatã fiind aceea a contractelor adiþionale succesive.

Într-un alt judeþ, Vaslui, contractarea sediului pentru Casa de Asigurãri de Sãnãtate s-a fãcut la valoarea de 11,6 miliarde lei, ajungându-se în final, la un preþ de 21 miliarde lei, folosindu-se, evident, aceeaºi metodã. Spaþiul a fost achiziþionat cu o aparentã apreciere a unor oferte, însã, în realitate, a fost dobândit printr-un act de vânzare cumpãrare a unui local public aflat într-o avansatã stare de deteriorare. Pentru amenajarea ºi modernizarea acestuia, autoritãþile au încheiat un contract în valoare de 11,6 miliarde lei, dar, în numai doi ani, totalul cheltuielilor s-a dublat.

În judeþul Dolj, procurorii anticorupþie au constatat producerea unui prejudiciu de peste 8,5 miliarde lei, principalele cauze fiind, de asemenea, derularea, defectuoasã cu bunã ºtiinþã a unor contracte, favorizarea unor firme ofertante, nerespectarea procedurilor necesare. Astfel, conducerea Spitalului orãºenesc Filiaºi, a procedat la încredinþarea directã a unor lucrãri de reparaþii ºi amenajãri, beneficiarul fiind o firmã administratã de ruda apropiatã a unui înalt reprezentant din Direcþia de Sãnãtate Publicã a judeþului.

Toatã aceastã activitate infracþionalã desfãºuratã în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul de foloase materiale necuvenite, a atras ºi încãlcarea altor legi specifice dar ºi a prevederilor unor articole din Ordine ale Ministerului Finanþelor sau chiar ale Ministerului Sãnãtãþii.

În toate aceste situaþii, pe fondul sãvârºirii acestor infracþiuni, s-a constatat o acutã crizã financiarã la nivelul unitãþilor verificate, consecinþa fiind deteriorarea accentuatã a serviciilor medicale oferite populaþiei din zonã.

În cauza care formeazã obiectul dosarului penal „SÃNÃTATEA”, procurorii anticorupþie l-au pus, astãzi, sub învinuire pe POPESCU IULIAN – fost secretar de stat în Ministerul Sãnãtãþii, în prezent director general al Institutului Naþional de Cercetare–Dezvoltare în Sãnãtate sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de luare de mitã, abuz în serviciu contra intereselor publice ºi furnizare de informaþii confidenþiale deþinute în virtutea funcþiei, în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul de foloase materiale necuvenite, toate faptele fiind comise în formã continuatã ºi aflate în concurs real.

Anchetatorii deþin probe din care rezultã cã, numai în cursul anului 2004, învinuitul ar fi primit 65.000 USD, în trei tranºe, drept recompensã pentru sprijinul acordat unei societãþi în vederea decontãrii preferenþiale a unor prestãri de servicii efectuate în domeniul sanitar. De precizat cã valoarea iniþialã a contractului a fost suplimentatã succesiv, prin mai multe acte adiþionale, aceasta devenind o practicã în sistem, în vederea obþinerii de foloase materiale necuvenite.

Învinuitul ar fi procedat în mod similar în mai multe alte situaþii de acest gen, procurorii deþinând date ºi indicii conform cãrora s-ar fi implicat, nu numai în încheierea de contracte destinate obþinerii ºi amenajãrii unor sedii C.J.A.S. (Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate), ci ºi în organizarea unor licitaþii pentru produse farmaceutice, aparaturã ºi servicii medicale.

Menþionãm cã anterior deþinerii funcþiei de secretar de stat în Ministerul Sãnãtãþii, învinuitul POPESCU IULIAN a avut calitatea de vicepreºedinte ºi director general al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate (C.N.A.S.). (PNA)