O zi peste granita – de la 100 euro la 30 euro

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, a prezentat astǎzi reprezentanţilor societǎţii civile, ai oamenilor de afaceri şi jurnaliştilor prezenţi la o masǎ rotundǎ organizatǎ de M.A.I. proiectul ordinului care va reglementa, începând cu data de 1 octombrie a.c., condiţiile în care cetǎţenii români vor putea cǎlǎtori în strǎinǎtate. Acest proiect, redactat în urma unei dezbateri publice, modificǎ substanţial reglementǎrile aflate în vigoare în prezent, urmǎrind o mai bunǎ aliniere la legislaţia statelor Schengen.

Printre alte noutǎţi introduse, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor stabileşte cǎ cetǎţenii români care cǎlǎtoresc în statele Uniunii Europene vor trebui sǎ facǎ dovada, la ieşirea din ţarǎ, cǎ deţin suma de 150 de euro sau echivalent, banii necesari pentru transportul dus-întors, precum şi suma necesarǎ pentru întreţinerea pe durata cǎlǎtoriei, stabilitǎ la 30 de euro pe zi sau echivalent, dar nu mai puţin de 150 de euro, faţǎ de suma de 100 de euro pe zi, cerutǎ în prezent.

Ministrul Vasile Blaga afirmǎ cǎ suma de 30 de euro pe zi a fost stabilitǎ în urma analizǎrii criteriilor pe care statele Uniunii Europene le aplicǎ în aceastǎ privinţǎ, prevǎzute în Anexa 10 la Manualul Comun Schengen. Deţinerea de cǎtre cetǎţenii români care cǎlǎtoresc în strǎinǎtate a 30 de euro pe zi de sejur corespunde cerinţelor tuturor acestor state, afirmǎ ministrul Administraţiei şi Internelor.

În ceea ce priveşte suma de 150 de euro, consideratǎ necesarǎ pentru asigurarea transportului, aceasta nu va trebui prezentatǎ de cetǎţenii care deţin bilete de cǎlǎtorie dus-întors.

Pentru a cǎlǎtori în fostele state socialiste, care nu au aderat încǎ la Uniunea Europeanǎ, românii vor trebui sǎ prezinte la trecerea frontierei cei 150 de euro pentru transport (în cazul în care nu deţin bilet dus-întors) şi câte 20 de euro sau echivalent pentru fiecare zi de sejur, dar nu mai puţin de 100 de euro.

Cetǎţenii care deţin o invitaţie, autentificatǎ potrivit legii, din partea unei persoane sau organizaţii care le sponsorizeazǎ cheltuielile de şedere şi cei care au contractat servicii turistice vor fi exceptaţi de la prezentarea acestor sume de bani. De asemenea, nu vor trebui sǎ deţinǎ bani – ca şi în prezent – cetǎţenii care se deplaseazǎ la tratament medical, studii, manifestǎri culturale sau sportive sau în situaţia îmbolnǎvirii sau decesului unei rude aflate în strǎinǎtate.

Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor prevede de asemenea cǎ românii vor trebui sǎ prezinte la ieşirea din ţarǎ documente cu care sǎ dovedeascǎ scopul şi condiţiile şederii. Cetǎţenii care cǎlǎtoresc în scop turistic sau particular pot prezenta unul dintre urmǎtoarele documente: documente justificative de la structurile de primire turistice; confirmarea rezervării de servicii turistice de la structurile de primire turistice din străinătate, inclusiv confirmări care privesc rezervări efectuate prin intermediul internet-ului; voucher, eliberat de o agenţie de turism licenţiată potrivit legii; sau invitaţie din partea persoanei care găzduieşte cetăţeanul român, în original, însoţită de traducerea în limba română.

În ceea ce îi priveşte pe oamenii de afaceri, aceştia pot justifica scopul şi condiţiile cǎlǎtoriei prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din România care sǎ ateste calitatea de comerciant sau a unei invitaţii. La solicitarea oamenilor de afaceri prezenţi la masa rotundǎ organizatǎ de Ministerul Administraţiei şi Internelor, ministrul Vasile Blaga a acceptat modificarea ordinului, în aşa fel încât reprezentanţii societǎţilor comerciale sǎ poatǎ trece frontiera în baza unei delegaţii scrise care sǎ însoţeascǎ acest certificat constatator (pentru cazurile în care delegatul firmei nu este aceeaşi persoanǎ înscrisǎ la Registrul Comerţului).

De asemenea, alte sugestii şi propuneri ale participanţilor la dezbatere au fost reţinute şi vor fi analizate pentru a fi introduse în forma finalǎ a Ordinului, de exemplu propunerea de elaborare a unui manual unic de proceduri care sǎ fie aplicate în punctele de frontierǎ în cazurile controversate.

Ministrul Administraţiei şi Internelor a anunţat cǎ noile reguli privind cǎlǎtoria în strǎinǎtate trebuie introduse în vederea reducerii migraţiei ilegale, condiţie indispensabilǎ pentru evitarea activǎrii clauzei de salvgardare, care ar duce la amânarea aderǎrii României la Uniunea Europeanǎ.

În primele şapte luni ale acestui an, peste 1.250.000 cetǎţeni români au fost împiedicaţi sǎ iasǎ din ţarǎ, pentru cǎ nu îndeplineau condiţiile necesare. În aceeaşi perioadǎ, peste 50.000 de cetǎţeni români au fost opriţi din aceleaşi motive la frontiera maghiaro-austriacǎ şi peste 100.000 la cea franco-spaniolǎ. În aceste condiţii, afirmǎ ministrul Vasile Blaga, noile reguli constituie totodatǎ un factor de protecţie a cetǎţenilor români, care nu vor mai fi supuşi riscului de a li se întrerupe cǎlǎtoria înainte de a ajunge la destinaţie.

Prezentǎm în anexǎ proiectul de Ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor, în forma supusǎ astǎzi dezbaterii.

proiect
O R D I N U L

MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
nr. __ din ____________

pentru stabilirea documentelor şi a cuantumului sumei minime în valută pe care cetăţenii români trebuie să le deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. …….. din ………….2005,
În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul

O R D I N :

Art.1. – (1) Cetăţenii români care călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la controlul de frontieră efectuat la ieşirea din ţară dovada deţinerii unei sume minime în valută, precum şi documente care justifică scopul şi condiţiile şederii planificate.
(2) Suma minimă în valută pentru fiecare persoană, se constituie dintr-o sumă fixă, de 150 euro sau echivalent, care să acopere cheltuielile de transport până în ţara de destinaţie şi întoarcere în România, şi dintr-o sumă corespunzătoare numărului de zile de şedere declarată.
(3) Cuantumul sumei minime în valută corespunzătoare numărului de zile de şedere este următorul:
a) 20 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de şedere declarată, dar nu mai puţin de 5 zile, în cazul călătoriei în fostele state socialiste pentru care nu este necesară viza de intrare, cu excepţia celor care au devenit membre ale Uniunii Europene sau
b) 30 euro sau echivalent pentru fiecare zi de şedere declarată, dar nu mai puţin de 5 zile, în cazul călătoriei în statele din Uniunea Europeană şi în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare.
(4) Dovada sumei prevazută la alin. (2) şi (3) se face prin una din următoarele forme:
a) suma în valută efectivă, sub forma bancnotelor şi monedelor în circulaţie;
b) cecuri de călătorie;
c) carduri cu utilizare internaţională, însoţite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore înaintea prezentării la ieşirea din ţară;
d) alte garanţii financiare cum sunt: scrisoare de garanţie sau angajament de sponsorizare, semnate de persoana care găzduieşte cetăţeanul român pe teritoriul statului de destinaţie şi autentificate conform legii statului respectiv; garanţia legală din partea unei bănci sau ordine de plată valabile, după caz.
(5) Sunt exceptate de la prezentarea sumei de 150 de euro prevăzută la alin. (2), persoanele care la ieşirea din ţară fac dovada achitării integrale a cheltuielilor de transport până în ţara de destinaţie şi întoarcere în România.
(6) Sunt exceptate de la prezentarea sumei prevăzută la alin. (3), persoanele care la ieşirea din ţară prezintă vaucherul prevăzut la art.2 lit.c) pct. iii.

Art.2. – Dovada scopului şi a condiţiilor şederii planificate se face, după caz, cu oricare dintre documentele următoare:
a) pentru călătorii în scop profesional:
i. certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din România care să ateste calitatea de comerciant;
ii. invitaţie din partea unei firme sau autorităţi la întruniri sau manifestări în scop de afaceri, de serviciu sau legate de activitatea din întreprindere/instituţie, însoţită de traducerea în limba română;
iii. alte documente care atestă existenţa relaţiilor de afaceri sau cu autorităţile respective;
iv. bilete de intrare la târguri şi congrese;
b) pentru călătorii în scop de studii sau alte forme de pregătire:
i. confirmarea de înscriere la o instituţie de învăţământ în scopul participării la pregătiri şi perfecţionări teoretice şi practice;
ii. carnetul de student şi certificatul de studii de la instituţiile de învăţământ.
c) pentru călătorii în scop turistic sau particular:
i. documente justificative de la structurile de primire turistice;
ii. confirmarea rezervării de servicii turistice de la structurile de primire turistice din străinătate, inclusiv confirmări care privesc rezervări efectuate prin intermediul internetului;
iii. voucher, eliberat de o agenţie de turism licenţiată potrivit legii;
iv. invitaţie din partea persoanei care găzduieşte cetăţeanul român, în original, însoţită de traducerea în limba română;
d) pentru călătorii în alte scopuri:
i. invitaţii, însoţite de traducerea în limba română, înscrieri sau programe;
ii. confirmări de participare, bilete de intrare sau chitanţe, etc., pentru manifestări politice, ştiinţifice, culturale, sportive sau religioase, pe cât posibil cu indicarea unor detalii, cum ar fi numele instituţiei care invită sau durata şederii;

Art.3. – (1) Se exceptează de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.1 şi 2 următoarele categorii de persoane:
a) cetăţenii români care pleacă în străinătate pentru a urma tratament medical, a participa la simpozioane, conferinţe, studii, manifestări cultural-sportive, a efectua o vizită pe bază de invitaţie ori în situaţia imbolnavirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate. În aceste situaţii se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei şi asigurarea financiară a acesteia;
b) minorul sub 14 ani, înscris în paşaportul părinţilor;
c) minorul care se deplasează la rude sau la părintele/părinţii care lucrează ori sunt stabiliţi în statul de destinaţie. În aceste situaţii se vor prezenta documente doveditoare;
d) cetăţenii români care se deplasează în străinătate ca urmare a unui angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru ţara de destinaţie, indiferent de durata deplasarii;
e) cetăţenii români care călătoresc în statele vecine în regim de mic trafic.
(2) Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.1 şi 2 cetăţenii români care prezintă la ieşirea din ţară următoarele documente:
a) permis de şedere valabil, eliberat de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene;
b) document oficial care atestă existenţa dreptului de şedere precum şi, după caz, de tranzit, pe teritoriul altor state decât cele membre ale Uniunii Europene, dacă urmează să călătorească direct pe teritoriul acelor state.

Art.4. (1) – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 octombrie 2005.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 177/2001 pentru stabilirea cuantumului sumei minime în valută liber convertibilă pe care cetăţenii români trebuie să o deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 28 noiembrie 2001.