Legea apelor prevede modul de actiune in caz de inundatii

Autorităţile publice centrale şi locale şi agenţii economici vor acţiona conform noilor prevederi ale Legii apelor în situaţiile produse de inundaţii şi de fenomene meteorologice periculoase. Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi un proiect de Lege privind completarea şi modificarea Legii apelor nr. 107/1999, modificată şi completată prin Legea 310/2004.

“Modificările şi completările aduse Legii apelor au în vedere eliminarea inadvertenţelor şi lacunelor din legislaţie, văzute şi în timpul inundaţiilor din anul 2005”, a spus ministrul Mediului, Sulfina Barbu. De asemenea, noua formă a Legii întăreşte activitatea de inspecţie în domeniul apelor, coreleatză reglementările specifice din domeniul apelor cu cele din domeniul situaţiilor de urgenţă. Actul normativ adoptat astăzi transpune integral în legislaţia naţională Directiva Cadru pentru Apă din legislaţia europeană.

Noile prevederi limitează exploatarea nisipurilor şi a pietrişurilor din albiile râurilor numai la zonele în care este necesară decolmatarea, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii debitelor de apă, în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor. Este interzisă exploatarea nisipurilor şi a pietrişurilor în zona podurilor. “Ne-am propus să punem capăt tuturor activităţilor balastierelor care au dus la efecte dezastruoase în timpul inundaţiilor. Cele care nu se încadrează în noile norme vor fi închise”, a adăugat ministrul Sulfina Barbu.

Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii, care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantităţii maxime a 2000 metri cub/an, se face în baza notificării de începere a execuţiei, emisă de Direcţiile de Ape.

Proiectul de lege aprobat de Guvern stabileşte că proprietarii sau administratorii de poduri sunt obligaţi să asigure secţiunea optimă de scurgere a apelor pe cheltuiala proprie, amonte 1 km şi aval 2 km, pentru a respecta parametrii avizaţi.

De asemenea, proprietarii/administratorii lucrǎrilor inginereşti de artǎ (poduri) sunt obligaţi sǎ asigure secţiunea optimǎ de scurgere a apelor, pe cheltuială proprie, în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte şi a unei lungime a lucrării de artă în albia minoră aval, pentru a respecta parametrii avizaţi.

Autorităţile centrale şi locale şi agenţii economici au obligaţia de a-şi achiziţiona preventiv stocul de materiale de intervenţie, mijloacele mecanice şi de transport pentru apărarea împotriva inundaţiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase, a accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a poluărilor accidentale. De asemenea, agenţii economici, persoane fizice şi juridice, au obligaţia să participe la operaţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, organizate de comisiile judeţene în conformitate cu prevederile Planurilor de apărare.

Proiectul de lege aprobat de Guvern stabileşte un nivel al amenzilor de circa 2,5 ori mai mare decât cel anterior. Amenzile maxime sunt de 80.000 RON.

Cu amendă de la 75.000 RON la 80.000 RON pentru persoane juridice şi cu amendă de la 25.000 RON la 30.000 RON pentru persoanele fizice sunt sancţionate şi următoarele contravenţii:
• extragerea agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, canalelor, lacurilor, de pe plajă sau de pe faleza mării, fără aviz sau autorizaţie de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestora;
• extragerea agregatelor minerale din rezerve neomologate sau în afara perimetrelor marcate, peste limita cantităţii maxime de 5.000 m3 pe an;
• amplasarea în albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe, fără avizul de amplasament, precum şi fără avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor sau fără respectarea măsurilor de protecţie împotriva inundaţiilor;
• nerespectarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice a regimului impus în zonele de protecţie;
• nerespectarea de către utilizatorii de apă a obligaţiilor legale care le revin privind gospodărirea raţională a apei, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii sau a celor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare-epurare;
• neasigurarea întreţinerii şi exploatării staţiilor şi instalaţiilor de prelucrare a calităţii apelor la capacitatea autorizată, lipsa de urmărire, prin analize de laborator, a eficienţei acestora şi de intervenţie operativă în caz de neîncadrare în normele de calitate şi în limitele înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor;
• evacuarea apelor de mină sau de zăcământ în cursurile de apă fără asigurarea epurării corespunzătoare a acestora, astfel încât să fie respectate limitele admise pentru evacuare în receptorii naturali de suprafaţă;
• folosirea, transportul, mânuirea şi depozitarea de reziduuri sau de substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării, directă sau indirectă, a apelor de suprafaţă sau subterane;
• practicarea, în lacurile de acumulare folosite ca surse pentru alimentări cu apă potabilă, a pisciculturii în regim de furajare a peştilor;
• topirea teiului, cânepii, inului sau a altor plante textile, fără avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor şi în afara locurilor anume destinate şi amenajate în aceste scopuri;
• depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, bălţilor şi pe faleza mării, pe baraje şi diguri sau în zonele de protecţie a acestora a materialelor de orice fel;
• vărsarea sau aruncarea în instalaţii sanitare sau în reţele de canalizare a reziduurilor petroliere sau a substanţelor periculoase;
• deversarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau ale obiectivelor industriale, cu nerespectarea condiţiilor stabilite de deţinătorii acestora, ca şi lipsa pre-epurării locale a acestor ape;
• folosirea de canale deschise, pentru scurgerea apelor fecaloid-menajere sau a apelor cu conţinut toxic;
• nerespectarea, de către persoane fizice şi persoane juridice, a restricţiilor în folosirea apelor şi a altor măsuri, stabilite pentru perioadele de secetă, ape mari sau calamităţ
• obturarea sau blocarea, sub orice formă, precum şi scoaterea din funcţiune, în orice mod, a construcţiilor şi instalaţiilor de descărcare a apelor mari;
• distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiilor de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea;
• instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale râurilor, diguri, canale, conducte, baraje sau alte lucrări hidrotehnice ori în zonele de protecţie a acestora, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia, ori fără notificarea unor astfel de activităţi.

Cu amendă de la 35.000 RON la 40.000 RON pentru persoane juridice şi cu amendă de la 10.000 RON la 15.000 RON pentru persoane fizice sunt sancţionate următoarele contravenţii:
• executarea sau punerea în funcţiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele, precum şi modificarea sau extinderea acestora, fără respectarea avizului sau a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
• exploatarea sau întreţinerea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele, fără respectarea prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor;
• folosirea resurselor de apă de suprafaţă sau subterane în diferite scopuri, fără respectarea prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor, cu excepţia satisfacerii necesităţilor gospodăriei proprii;
• evacuarea sau injectarea de ape uzate, precum şi descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale în resursele de apă, fără respectarea prevederilor avizului sau a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
• nerespectarea de către agenţii economici a obligaţiei de a solicita autorizaţia de gospodărire a apelor, la termenele stabilite;
• neîntreţinerea corespunzătoare a malurilor sau a albiilor în zonele stabilite, de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosinţă a apei sau de către deţinătorii de lucrări;
• nerespectarea, de către persoanele fizice şi juridice, a reglementărilor legale în vigoare, în cazurile de poluare a apelor naţionale navigabile de către nave sau instalaţii plutitoare, sub orice pavilion;
• inexistenţa, la utilizatorii de apă, a planurilor proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale sau neaplicarea acestora;
• neanunţarea unităţilor de gospodărire a apelor cu privire la producerea unei poluări accidentale, de către utilizatorii care au produs-o;
• neluarea de măsuri operative, de către utilizatorul de apă care a produs poluarea accidentală, pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor acesteia;
• inexistenţa planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, la nivel de obiectiv, precum şi nerespectarea acestora şi a planurilor locale de apărare;
• plantarea, tăierea ori distrugerea arborilor, arbuştilor, tufelor, a culturilor perene şi puieţilor din albiile cursurilor de apă, din cuvetele lacurilor de acumulare şi de pe malurile lor sau de pe baraje, diguri şi din zonele de protecţie a acestora;
• plantarea de stâlpi pe baraje şi diguri, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;
• inexistenţa la lucrările de barare a cursurilor de apă a instalaţiilor care să asigure în aval debitele salubre şi debitele de servitute, precum şi migrarea ihtiofaunei;
• nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare şi prizelor de apă, precum şi neasigurarea debitelor salubre şi a debitelor de servitute;
• inexistenţa sau nefuncţionarea puţurilor de observaţie şi control pentru urmărirea poluării apelor subterane, datorită apelor uzate rezultate din activitatea proprie;
• inexistenţa dispozitivelor sau a aparaturii de urmărire a comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice şi de alarmare în caz de pericol;
• întreţinerea necorespunzătoare a dispozitivelor sau aparaturii de măsură şi control al debitelor de apă captate sau evacuate, precum şi a aparaturii de urmărire a comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice şi de alarmare în caz de pericol;
• refuzul persoanelor fizice şi juridice de a prezenta avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor sau orice alte documente necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la control cu reprezentanţi de specialitate;
• refuzul de a permite, personalului cu atribuţii de serviciu în gospodărirea apelor şi celor cu drept de control, accesul la ape, pe terenurile şi incintele utilizatorilor de apă sau ale deţinătorilor de lucrări, precum şi în orice alt loc unde este necesar a efectua constatări, a monta şi a întreţine aparatura de măsură şi control, a preleva probe de apă sau a interveni în aplicarea prevederilor legale;
• neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi ale Regiei Autonome “Apele Române”;
• autorizarea lucrărilor prevăzute la art. 48 fără a fi îndeplinite condiţiile pentru prevenirea poluării apelor, conform prevederilor legale în vigoare, sau retragerea nejustificată a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
• neprimirea sub orice formă, de către deţinătorii terenurilor din aval, a apelor ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte;
• executarea de construcţii sau instalaţii supraterane în zonele de protecţie a platformelor meteorologice;
• neparticiparea la acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, de combatere a secetei sau a altor calamităţi naturale.

Cu amendă de la 25.000 RON la 30.000 RON pentru persoane juridice şi cu amendă de la 6.500 RON la 7.000 RON pentru persoane fizice:
• nerespectarea, de către producătorii de informaţii ce pot constitui Fondul naţional de date de gospodărirea apelor, a obligaţiilor de a păstra aceste date şi de a le furniza conform prevederilor prezentei legi;
• spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a vehiculelor şi autovehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice;
• spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a animalelor domestice, dezinfectate cu substanţe toxice, a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergenţilor şi a ambalajelor ce au conţinut pesticide sau alte substanţe periculoase;
• păşunatul în zonele de protecţie a cursurilor de apă;
• efectuarea de săpături pe maluri şi în albiile cursurilor de apă sau ale canalelor pentru executarea de lucrări de traversare sau alte lucrări hidrotehnice, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea acestuia;
• circulaţia cu vehicule, trecerea cu animale sau staţionarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii operative;
• întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor de captare, acumulare şi distribuţie a apei, a lucrărilor de protecţie a albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor;
• inexistenţa dispozitivelor sau a aparaturii de măsură şi control al debitelor de apă captate sau evacuate;
• branşarea locuinţelor la reţeaua de alimentare cu apă centralizată, fără existenţa sau realizarea reţelelor de canalizare a staţiei de epurare.

Noile prevederi interzic, prin alte activităţi: tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor şi a lacurilor de acumulare, circulaţia vehiculelor pe coronamentul digurilor, blocarea golirii de fund ale barajelor, exploatarea nisipului şi pietrişului în zona podurilor (minimum 1 km în amonte şi 2 km în aval).

Nerespectarea acestor prevederi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 55.000 RON şi 60.000 RON.