Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar reaminteºte deponenþilor, persoane fizice, care au depozite (sume) de încasat în evidenþa Bãncii Române de Scont S.A., Bãncii Turco-Române S.A. ºi Bãncii Columna S.A. – bãnci în faliment, cã termenul de 3 ani pânã la care îºi pot încasa compensaþiile ce li se cuvin expirã, potrivit legii, dupã cum urmeazã:

pentru Banca Românã de Scont S.A., la 18 iunie 2005;
pentru Banca Turco-Românã S.A., la 27 octombrie 2005;
pentru Banca Columna S.A., la 25 mai 2006.
În consecinþã, pânã la termenul amintit, deponenþii care încã nu ºi-au încasat compensaþia o pot face prezentându-se la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar din Aleea Negru Vodã nr.4-6, Bloc C3 , Sector 3, Bucureºti, telefon (021) 323.08.91 sau 323.09.90, cu o cerere în care sã se menþioneze datele de identificare ale titularului de depozit (nume ºi prenume, serie ºi numãr act de identitate, codul numeric personal, domiciliul.

La cerere se va anexa copie xerox dupa actul de identitate.

Dacã titularul de depozit nu se poate prezenta la sediul Fondului, plata compensaþiei se poate face ºi prin mandat poºtal, cu deducerea din sumã a cheltuielilor poºtale. Beneficiarul sumei poate transmite cererea prin poºtã, caz în care este necesar sã se menþioneze un numãr de telefon de contact pentru cazul în care datele din listele de platã nu permit identificarea corectã a beneficiarului compensaþiei.

În cazul în care titularul depozitului este reprezentat de un împuternicit sau moºtenitor, se vor anexa suplimentar copii dupã actele celui care face cererea ºi actele care atestã calitatea de reprezentant (procurã specialã, certificat de moºtenitor, etc.)