Firmele por acorda angajatilor tichete de cresa

Angajatorii vor putea acorda părinţilor sau tutorii copiilor în vârstă de până la doi ani, respectiv a celor de până la trei ani în cazul copilului cu handicap, tichete de creşă.
Valoarea tichetelor de creşă se stabileşte de ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi se indexează semestrial, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 193/2006, aprobate de Guvern în şedinţa din 20 septembrie.

La intrarea în vigoare a acestui act normativ, valoarea unui tichet va fi de 300 lei noi (3 milioane de lei vechi).

Valoarea tichetului se stabileşte ţinând cont de indicele inflaţiei, respectiv de indicele preţurilor de consum realizat, cu referinţă luna mai 2006 – lună în care a intrat în vigoare Legea nr. 193/2006, precum şi de valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă, de 300 lei noi, valabilă la data intrării în vigoare a aceleiaşi legi.

De asemenea, se are în vedere faptul că semestrul începe cu luna iunie a.c.

Valoarea nominală a unui tichet de creşă, valabilă în ultima lună a semestrului, se utilizează şi pentru următoarele două luni calendaristice, având în vedere datele calendaristice la care Institutul Naţional de Statistică comunică indicii realizaţi ai preţurilor de consum.

Normelor metodologice stabilesc că valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcului pentru tichetele de creşă se va rotunji din 10 în 10 lei noi.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, contravaloarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă nu este impozabilă în sensul impozitului pe venit. De asemenea, pentru sumele corespunzătoare acestor tichete nu se calculează şi nu se reţin, nici pentru angajat, nici pentru salariat, contribuţiile obligatorii la asigurările sociale, la bugetul asigurărilor de şomaj, la asigurările de sănătate şi nici contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Tichetele de creşă sunt distribuite lunar, salariaţilor sau, după caz, angajaţilor, pentru fiecare dintre copiii naturali, pentru fiecare copil adoptat, încredinţat în vederea adopţiei sau dat în plasament, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela. Nu se acordă tichete de creşă pentru copiii daţi în plasament la asistentul maternal profesionist şi nici celor pentru care s-a dispus măsura plasamentului de urgenţă.

Pentru a primi tichetele de creşă, părintele sau, după caz, tutorele, are nevoie de următoarele documente:

· Cerere pentru acordarea tichetului

· Actul doveditor eliberat de unitatea educaţională unde este înscris copilul

· Declaraţie pe proprie răspundere că celălalt părinte/tutore nu primeşte tichete de creşă

· Declaraţie pe proprie răspundere că celălalt părinte/tutore nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia care se acordă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap

· Livretul de familie sau, în cazul în care acesta nu a fost emis, cererea trebuie însoţită de copia certificatului de naştere al copilului sau a extrasului de naştere

· Alte documente solicitate de angajator

Tichetele de creşă pot fi utilizate doar pentru achitarea taxelor la creşele la care au fost înscrişi copiii şi cu care unităţile emitente au încheiat contracte de prestări servicii, precum şi la unităţile educaţionale care, potrivit Legii nr. 193/2006, sunt asimilate creşelor întrucât organizează distinct servicii de îngrijire şi educaţie.

Normele metodologice prevăd, în cazul în care creşa sau unitatea educaţională asimilată creşei nu are personalitate juridică, că unităţile emitente vor încheia contractele de prestări servicii cu persoana juridică în structura căreia este organizată aceasta.

În cererea adresată creşei în vederea obţinerii actul doveditor privind înscrierea copilului în structura educaţională respectivă, salariatul trebuie să specifice datele de identificare ale angajatorului şi ale unităţii emitente de tichete de creşă de la care angajatorul achiziţionează tichetele.

Cererile de acordare a tichetelor de creşă pot de transmise creşelor/unităţilor educaţionale de către angajatori şi nu de salariaţi. Acest lucru poate fi stabilit de angajatori, împreună cu organizaţiile sindicale sau cu reprezentanţii salariaţilor.

Pentru angajaţii din instituţiile din sectorul bugetar, angajatorii vor stabili Regulamente interne de acordare a tichetelor de creşă şi a tichetelor cadou.

Salariaţii care au cumul de funcţii pot primi tichete de creşă doar de la angajatorul la care aceştia îşi au funcţia de bază.

Dacă salariatul care primeşte tichete de creşă nu prezintă angajatorului, în scris, informaţii privind prezenţa copilului la creşă, angajatorul va recupera, din salariul persoanei respective, contravaloarea tichetelor acordate suplimentar, precum şi preţul imprimatelor acestora, corespunzător cu numărul de zile în care copilul a absentat de la creşă.

Creşele au următoarele obligaţii:

· să elibereze operativ, pe bază cererii scrise a salariaţilor, actul doveditor care atestă înscrierea copiilor la unitatea educaţională respectivă

· să-l informeze operativ şi în scris pe angajatorul salariatului în cazul în care copilul nu mai este înscris la creşă

· să confirme, pe nota scrisă a salariatului adresată angajatorului, prezenţa lunară a copilului la creşă

· să utilizeze sumele decontate de unităţile emitente pentru creşterea şi educarea copiilor în vârstă de până la 3 ani, înscrişi la unitatea educaţională respectivă

· să organizeze o evidenţă operativă proprie

Potrivit normelor metodologice, angajatorul nu poate returna unităţilor emitente tichetele achiziţionare de la acestea şi neutilizate. Tichetele neutilizate într-o lună calendaristică şi nedistribuite salariaţilor vor fi utilizate în luna calendaristică următoare.

Tichetele cadou şi tichetele de creşă sunt bilete de valoare şi pot fi utilizate de societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual.

Tichetele se emit pe suport de hârtie, pe care sunt imprimate valoarea nominală şi elementele obligatorii pentru a asigura circulaţia în condiţii de siguranţă.

Unităţile emitente trebuie să transmită lunar, până pe data de 20 a lunii următoare, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, informări privind modul de acordare a tichetelor cadou şi a tichetelor e creşă, precum şi copia formularului cu datele centralizatoare la nivelul ţării şi, separat, pentru fiecare judeţ în parte şi pentru municipiul Bucureşti.

Sumele decontate de unităţile emitente şi neconsumate de creşă până la sfârşitul lunii calendaristice se reportează în contul lunii următoare. La sfârşitul anului calendaristic, soldul contului bancar deschis pentru operaţiunile cu tichetele de creşă va fi reportat pentru anul următor.