AVAS a instituit administrarea speciala la INAR SA Brasov

Prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Giliola Ciorteanu, la SC INAR SA Braşov a fost instituită procedura de administrare specială, în temeiul art. 16 din Legea 137/2001 privind unele măsuri de accelerare a privatizării. Administrarea specială are ca scop stabilirea modului de administrare şi gestionare, precum şi a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare.

Pe durata acestei proceduri, administratorul special are atribuţiile stabilite prin mandatul care cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare şi supraveghere financiară a societăţii comerciale, cu accent pe:

– situaţia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari şi de performanţă;

– identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

– inventarierea datoriilor societăţii comerciale, precum şi a plăţilor restante, în structura lor;

– efectuarea plăţilor către creditorii bugetari, furnizorii de utilităţi, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de societatea comercială şi de administratorul special;

– inventarierea creanţelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

– cunoaşterea situaţiei litigiilor care grevează asupra societăţii comerciale;

– inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către aceştia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societăţii comerciale;

c) Iuarea de măsuri excepţionale în perioada premergătoare anunţului de ofertă, cu referire la aplicarea de programe de restructurare care să cuprindă măsuri privind divizări, fuziuni, vânzări de active pentru plata datoriilor societăţii comerciale, disponibilizări de personal;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reeşalonare a datoriilor restante, respectarea acestora şi efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Odată cu administrarea specială, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, la societate se instituie şi procedura de supraveghere financiară a societăţii comerciale.

Administrarea specială încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în cazul privatizării societăţii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al preşedintelui AVAS.

INAR SA Braşov este specializată în cercetare – dezvoltare în domeniul construcţiei de aeronave. AVAS deţine un pachet de acţiuni reprezentând 57,105% din capitalul social de 2.084.670 RON (20.846.700 mii lei). (AVAS)