500.000 RON pentru mestesugurile si artizanatul din Romania

Prin Ordinul nr. 53/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, domnul Eugen Ovidiu Chirovici, publicat în Monitorul Oficial, a devenit operaţional Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

Obiectivul Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor sau a altor organizaţii, în special în localităţile rurale dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, în special al celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, precum şi promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale

Bugetul alocat pentru 2006 este de 500.000 lei RON

Definiţii

În cadrul Programului următorii termeni se definesc astfel :

a) Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari, mici meseriaşi şi artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne cea mai substanţială componentă a produsului finit. Acestea sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale. Natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi utilitare, estetice, artistice, creative, culturale, decorative, funcţionale, tradiţionale, simbolice şi semnificative social şi religios;
b) Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie, artistice şi de artizanat cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri; produse şi servicii cu valoare artistică dar şi utilitară, adaptată la cerinţele vieţii moderne, dar care păstrează specificul execuţiei manuale.
c) Produsele de artă populară sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic al zonei sau centrului respectiv.

Sunt beneficiari eligibili în cadrul Programului, persoanele juridice sau persoanele fizice care se încadrează la data solicitării în una din următoarele categorii:
a) sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi în baza Legii nr.31/1990 republicată privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor, a breslelor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului;
c) sunt persoane fizice sau asociaţii familiale autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului, conform Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.

Criterii de eligibilitate:
a) au capital social integral privat;
b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei , sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;
c) au cel puţin 1 an de la înfiinţare la data depunerii solicitării acordului de principiu pentru finanţare, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la pct.4.1, lit. c);
d) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale (hand-made) şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor sau au ca scop promovarea meşteşugurilor a meseriilor a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional;
e) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat ;
f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetele locale;

Sunt excluse de la finanţare:
• societăţile cu activitatea principală: de consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 741);
• societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 221, 222, 223), în cazul solicitării de finanţare pentru activitatea de la pct. 5. subpct. 5.1. litera e);
• agenţii economici care în ultimii 3 ani au beneficiat de ajutoare de stat în valoare totală de 400.000 lei RON, cumulat.

Tipurile de ajutor financiar

5.1. Prin Program se susţin prin alocaţie financiară nerambursabilă următoarele activităţi eligibile:
a) participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici;
b) participări la târguri şi expoziţii, organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici;
c) elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a agentului economic, redactate în limbi de largă circulaţie internaţională;
d) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
e) participarea la cursuri de formare/calificare sau de specializare/perfecţionare profesională a meşteşugarilor (furnizate de agenţi economici cu activitate principală de instruire, autorizaţi în condiţiile legii);
f) achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini, precum şi achiziţionarea a maxim două calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă, eventual licenţa sistemului de operare), necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale al produselor finite sau serviciilor prestate);

Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile acordată beneficiarilor selectaţi este egală cu echivalentul a 90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 20.000 lei RON, pentru fiecare beneficiar.

În cadrul Programului, nu se decontează cheltuielile aferente activităţilor pentru care solicitanţii au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul altor programe, în cursul anului 2006, cu finanţare de la bugetul de stat.