0,25% pentru fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Guvernul a adoptat, în şedinţa din 26 ianuarie, un proiect de Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

La data intrării în vigoare a legii, cota contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj de angajatorii respectivi, stabilită potrivit legislaţiei, se diminuează cu 0,25 puncte procentuale.

Potrivit proiectului de act normativ, în situaţia în care pentru angajatori s-a deschis procedura falimentului în condiţiile Legii nr. 64/1995, din Fondul de garantare se asigură plata creanţelor salariale care rezultă din contractele individuale şi colective de muncă încheiate de salariaţi.

Dispoziţiile prezentului act normativ cu privire la constituirea Fondului de garantare intră în vigoare la 1 ianuarie 2007. De prevederile legii vor beneficia salariaţii angajatorilor pentru care s-a deschis procedura falimentului după data de 1 ianuarie 2008.

Fondul de garantare este constituit din contribuţia angajatorilor şi din venituri reprezentând dobânzi, majorări de întârziere pentru neachitarea în termenul de plată a contribuţiei la fondul de garantare precum şi din alte sume provenite din surse admise de lege.

Aceste resurse financiare se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor pentru şomaj şi sunt destinate, în exclusivitate, pentru finanţarea categoriilor de creanţe salariale prevăzute de lege, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de gestionare a Fondului.

Conform legii, angajatorii au obligaţia de a participa la constituirea fondului. De asemenea, ei au obligaţia de a declara lunar contribuţia la fondul de garantare, la organul fiscal competent, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale, termenul de declarare constituind şi termen de plată.

Din resursele fondului de garantare se suportă următoarele categorii de creanţe salariale:
a) salariile restante;
b) compensaţiile băneşti restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihnă neefectuat de salariaţi, dar numai pentru pentru maximum un an de muncă;
c) plăţile compensatorii restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de muncă;
d) compensaţiile restante pe care angajatorii au obligaţia de a le plăti, potrivit contractului colectiv de muncă şi/sau contractului individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale;
e) indemnizaţiile restante, pe care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a plăti pe durata întreruperii temporare a activităţii.

Din fondul de garantare nu se suportă contribuţiile sociale datorate de angajatorii pentru care s-a deschis procedura falimentului.

Suma totală a creanţelor salariale suportate din fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a trei salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat, creanţele menţionate fiind suportate pentru o perioadă de maxim 3 luni calendaristice.

Gestionarea fondului de garantare se face de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de Agenţie pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de proiectul de Lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 de lei. Comunicarea unor date sau informaţii incomplete sau incorecte se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Sumele încasate din amenzile contravenţionale se fac venit la bugetul de stat.

Proiectul de lege privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale a fost elaborat în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România, în cadrul negocierilor privind Capitolul 13 Ocupare şi politici salariale, privind armonizarea legislaţiei naţionale şi acquis-ului comunitar.

Normele metodologice de aplicare se elaborează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.